การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ประเภทผู้ลงทะเบียน ภายในวันที่
๑ พ.ย.๖๑
ภายในวันที่
๓๑
ม.ค.๖๒
Onsite registration
แพทย์ ๕,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ บาท ๖,๕๐๐ บาท
บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา และอื่นๆ * ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ๕,๕๐๐ บาท

* แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษา ต้องแนบบัตรประจำตัวหรือเอกสารรับรองสถานะ เพื่อประกอบการลงทะเบียนอัตราพิเศษ


ค่าลงทะเบียนรวม

  • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
  • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ และ Exhibition
  • อาหารกลางวัน
  • อาหารว่าง
  • Bangkok Declaration & Closing Ceremony
  • ไม่รวมงานเลี้ยง Welcome Reception


การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่งมาทาง iwac2019@gmail.com จึงจะได้รับค่าลงทะเบียนคืน ๗๐% ของเงินค่าลงทะเบียน และจะโอนเงินคืนภายใน ๑ เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

 

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้โอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งหมด

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
เลขที่บัญชี 026-466502-4
ชื่อบัญชี IWAC2019
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  • ชำระเงินเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชีข้างต้น และเตรียม slip ในรูปของ electronic file (jpg, pdf, word)
  • กรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ พร้อมทั้งแนบ file หลักฐานการชำระเงินที่ได้เตรียมไว้เข้าสู่ระบบ
  • หากไม่สามารถลงทะเบียนหรือติดขัดเรื่องการแจ้งการชำระเงินในระบบ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ส่งพร้อม Slip โอนเงิน ทาง iwac2019@gmail.com
  • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว และสำนักงานเลขาฯ จะส่งเอกสารยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านทาง email
Main Menu