Change Language :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลและสถิติ

บทความ/มุมมอง

นโยบาย

สิทธิและกฎหมาย

ทำงานกับมูลนิธิฯ

สถิติและสถานการณ์การแท้งในประเทศไทย

 

จำนวนประชากรทั้งประเทศ

62,829,000

จำนวนประชากรแยกตามเพศ

ชาย    31,001,000
หญิง   31,828,000

สตรีไทยในวัยเจริญพันธุ์  (15-49 ปี)

16 ล้านคนหรือร้อยละ25 ของประชากรทั้งประเทศ 

(แหล่งข้อมูล: กระทรวงสาธารณสุข)

จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ

ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 13,866,000
ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) 42,139,000
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 6,824,000
ประชากรวัยเรียน (6-12 ปี) 15,545,000
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-44 ปี) 15,437,000

วัยรุ่น (10-24 ปี) 

14 ล้านคน (ร้อยละ 22)

(แหล่งข้อมูล: กระทรวงสาธารณสุข) 

สัดส่วนแพทย์สูตินารีเวชต่อประชากรผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์

1: 19,600

อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี

50.5 ต่อ 1,000 ประชากรกลุ่มเดียวกันในปี 2551

(แหล่งข้อมูล: กระทรวงสาธารณสุข)

อัตราการคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (Contraceptive Prevalence Rate - CPR)

ร้อยละ 75 ในปี 2551 

(แหล่งข้อมูล: กระทรวงสาธารณสุข)

อัตราการเจริญพันธุ์รวมยอด (Total Fertility Rate-TFR)

ร้อยละ 1.2 ในปี 2551

(แหล่งข้อมูล: UNDP 2008)

จำนวนการทำแท้งในประเทศไทย

ประมาณ 300,000 ราย ต่อปี

อัตราตายจากการแท้งไม่ปลอดภัยของผู้หญิงไทย

300 ต่อ 100,000 ผู้หญิงที่ทำแท้ง

(แหล่งของข้อมูล: กรมอนามัย 2542) 

ค่าใช้จ่ายโดยภาครัฐในการรักษาพยาบาลผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการแท้ง ในปี 2552

123.3 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าความสูญเสียทางด้านจิตใจ สูญเสียอวัยวะ

(ถูกตัดมดลูก) และอื่นๆ   (แหล่งของข้อมูล:สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก :

  1. Fact on abortion in Asia  
  2. World statistic on abortion http://www.abortionfacts.com/statistics/world_statistics.asp
  3. Facts on Induced abortion worldwide http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.html
 

 

 
 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) สอส.
โทรศัพท์ :
0-2575-0500-1   |   โทรสาร :0-2575-0501  |   อีเมล์ : info@womenhealth.or.th
ที่อยู่ :48/38 เดอะพาราไดซ์ ถนนแจ้งวัฒนะซอย 14 หลักสี่ กรุงเทพ 10210

Copyright © 2010 สอส แห่งประเทศไทย. All Rights Reserved.